Stav: Zrušená

Serverový čas: 26.03.2023 12:28

Karta obstarávania #09549/2022/ODDVO
Most na ceste III/5328 ev.č. 05328-4 Hucín (cesta III/2837, DC/Most: M1296.01)

Informácie

ID zákazky
36841
Názov predmetu
Most na ceste III/5328 ev.č. 05328-4 Hucín (cesta III/2837, DC/Most: M1296.01)
Číslo spisu
09549/2022/ODDVO
Číslo z vestníka VO
1757 - WYP Vestník č. 13/2023 - 19.01.2023
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45221110-6 - Stavebné práce na mostoch
Doplňujúci CPV
45100000-8 - Príprava staveniska
45233290-8 - Inštalácia dopravných značiek
45233140-2 - Práce na ceste
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia mostného objektu ev.č. 05328-4 ponad rieku Muráň za obcou Licince (smer Hucín). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách súťažných podkladov, najmä v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.

Rozsah:
- vybudovanie dočasnej obchádzkovej komunikácie,
- demontáž častí pôvodného mostného objektu,
- rekonštrukcia a výstavba mostného objektu
- úprava cesty III/2837 v nevyhnutnom rozsahu

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.02.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
07.02.2023 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Dokumenty