Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.03.2023 15:20

Karta obstarávania #MAR 7/2023
Hromadné poistenie všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu, ktorú spôsobil zamestnávateľovi zavineným nedbanlivostným konaním_2023

Informácie

ID zákazky
36888
Názov predmetu
Hromadné poistenie všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu, ktorú spôsobil zamestnávateľovi zavineným nedbanlivostným konaním_2023
Číslo spisu
MAR 7/2023
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 000,00 EUR
Hlavný CPV
66510000-8 - Poisťovacie služby
Doplňujúci CPV
66516000-0 - Poistenie zodpovednosti
66516500-5 - Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania
66515000-3 - Poistenie pre prípad poškodenia alebo straty
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

1.Predmetom zákazky je hromadné poistenie všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu, ktorú spôsobil zamestnávateľovi zavineným nedbanlivostným konaním - porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, a to počas trvania pracovného pomeru zamestnanca u zamestnávateľa a počas trvania poistenia, ak táto zodpovednosť zamestnanca vznikla podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upravujúceho pracovnoprávneho vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

2.Poistenie sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorá nastala v dobe trvania poistenia.

3. Verejný obstarávateľ stanovuje maximálny možný ročný objem plnenia na 100 000,00 EUR bez DPH, kritériom hodnotenia je cena ročného poistného ( verejný obstarávateľ stanovil ako maximálnu čiastku ročného poistenia čiastku 10 000,00 EUR bez DPH.

Podrobnejšie je predmet zákazky uvedený v prílohe č. 1 - Opis predmetu a podmienky plnenia a v prílohe č. 1.1

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.02.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
10.02.2023 10:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty