Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 20:24

Karta obstarávania #871/2023
Zabezpečenie dodávky elektrickej energie

Informácie

ID zákazky
36958
Názov predmetu
Zabezpečenie dodávky elektrickej energie
Číslo spisu
871/2023
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
30 130,38 EUR
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie pre Štátnu vedeckú knižnicu v Košiciach do odberných miest budov knižnice a administratívy a skladov kníh podľa Prílohy č.4, vrátane prepravy, distribúcie a všetkých služieb spojených s dodávkou elektrickej energie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS), za dodržania platných právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku PDS na obdobie 12 mesiacov. Plnenie sa bude uskutočňovať pravidelne od 1.4.2023 do 31.3.2024.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.01.2023 18:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Adresa
Hlavná 10
Košice
042 30, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Gabriela Pelikánová
pelikanova@svkk.sk
+421 918245873

Dokumenty