Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 27.03.2023 03:17

Karta obstarávania #521/2023
Zabezpečenie potravín pre UVZ UK Richňava

Informácie

ID zákazky
37011
Názov predmetu
Zabezpečenie potravín pre UVZ UK Richňava
Číslo spisu
521/2023
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
87 653,00 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávanie ovocia a zeleniny, mäsa a mäsových výrobkov a ostatných potravín pre UVZ UK Richňava.
Zákazka je rozdelená na tri časti:
1. Časť – Zelenina a ovocie
2. Časť - Mäso a mäsové výrobky
3. Časť - Ostatné potraviny
Bližšia špecifikácia opisu predmetu zákazky a jej častí je uvedená vo výzve na predkladanie ponúk, a v jej prílohách zverejnených v záložke Dokumenty.
Ponuku je možné predložiť na všetky časti predmetu zákazky alebo len na jednotlivé časti predmetu zákazky.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.02.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
08.02.2023 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Marianna Kuchárová
marianna.kucharova@uniba.sk
+421 290102110
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Časť č. 1- Zabezpečenie potravín pre UVZ UK Richňava- ovocie a zelenina

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
13 034,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
03220000-9 - Zelenina, ovocie a orechy
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 2- Zabezpečenie potravín pre UVZ UK Richňava- mäso a mäsové výrobky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
17 895,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15110000-2 - Mäso
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č. 3- Zabezpečenie potravín pre UVZ UK Richňava- ostatné potraviny

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
56 724,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15511000-3 - Mlieko
Doplňujúci CPV
15500000-3 - Mliečne výrobky
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody