Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.05.2023 10:13

Karta obstarávania #UNLP-2023-10-NZ-VS
Pranie nemocničnej bielizne

Informácie

ID zákazky
37012
Názov predmetu
Pranie nemocničnej bielizne
Číslo spisu
UNLP-2023-10-NZ-VS
Číslo z vestníka EU
2023/S 030-085703
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
690 000,000 EUR
Hlavný CPV
98310000-9 - Pranie a chemické čistenie
Doplňujúci CPV
98311000-6 - Zber bielizne
98315000-4 - Žehlenie
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky nie je rozdelený na samostatné časti, uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: Zákazka nie je rozdelená na samostatné časti, keďže sa jedná o ucelený, logicky funkčný celok. Čiastkové plnenie sa nepripúšťa
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb prania nemocničnej infekčnej a neinfekčnej bielizne.
Predmetom zákazky je pranie, čistenie, dezinfekcia, žehlenie, triedenie, sušenie, skladanie, balenie nemocničnej bielizne (obliečky na vankúše a paplóny, prestieradlá na postele, operačná bielizeň, bielizeň pre pacientov a iná bielizeň podľa potrieb verejného obstarávateľa), vankúšov, paplónov, matracov, diek, vrátane dezinfekcie, osobnej bielizne zamestnancov, ostatnej bielizne v rozsahu, kvalite, podmienkach a v dohodnutých lehotách. Táto činnosť zahŕňa aj naloženie a odvoz znečistenej bielizne a dovoz vyčistenej bielizne, v určených časoch, do určených priestorov, v prepravných vozíkoch poskytovateľa, dekontaminovaných a opatrených obalom, ktorý celý obsah prepravovaného materiálu prekrýva.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

1/ Informácie o sociálne zodpovednému VO:
Verejný obstarávateľ podľa § 10 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní je v kalendárnom roku, v ktorom začal alebo realizoval najmenej 10 verejných obstarávaní okrem zákaziek s nízkou hodnotou, povinný najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použiť sociálne hľadisko v opise predmetu ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy podľa § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2/ Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky sa odporúča. Verejný obstarávateľ umožní obhliadku priestorov, ktoré sú určené pre výdaj a príjem nemocničnej infekčnej a neinfekčnej bielizne záujemcom, ktorí si telefonicky alebo emailom dohodnú presný termín obhliadky s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa – Mária Jánošíková, Referát prania, tel. č. +421 55 640 32 04, +421 911 382 784, email: pracovna.snp@unlp.sk. Termín obhliadky je možné sa dohodnúť s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa v termíne 14.02.2023 – 24.02.2023 v čase od 8.00 do 14.00 hod.
3/Zábezpeka je pre predmet zákazky stanovená vo výške: 15 000,00 EUR (slovom: pätnásťtisíc eur). Spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v bode 16 Časti A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov.

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.03.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.03.2023 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Katarína Kupcová
katarina.kupcova@unlp.sk
+421 0556153146
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/1295/zakazky

Dokumenty