Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.11.2023 04:00

Karta obstarávania #2/2023
Náradie a spotrebný materiál pre dielne

Informácie

ID zákazky
37208
Názov predmetu
Náradie a spotrebný materiál pre dielne
Číslo spisu
2/2023
Číslo z vestníka VO
3827 - WNT
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
150 000,00 EUR
Hlavný CPV
43830000-0 - Mechanické náradie
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodanie náradia: Príslušenstvo k brúske, vŕtačke, píle
Príslušenstvo k exteriérovým prácam
Kladivá, kliešte, nože
Príslušenstvo k maliarskym prácam
Ručné elektrické náradie

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Oznámenie 3827 - WNT o Výzve na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou bolo zverejnené dňa 31.01.2023 vo Vestníku ÚVO č. 22/2023.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.02.2023 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Martin Kováč
martin.kovac@petrzalka.sk
+421 947487183

Dokumenty