Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.11.2023 20:57

Karta obstarávania #06/2021/10302
Revízie požiarnych zariadení

Informácie

ID zákazky
37307
Názov predmetu
Revízie požiarnych zariadení
Číslo spisu
06/2021/10302
Číslo z vestníka VO
3480 - MSS
Číslo z vestníka EU
2023/S 020-054381
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
298 821,00 EUR
Hlavný CPV
71630000-3 - Technická inšpekcia a skúšanie
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je výkon revízií, kontrol, prehliadok, opráv, plnení a tlakových skúšok hasiacich prístrojov,
hadicových zariadení, odberných miest, požiarnych vodovodov, zdrojov vody a zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov vrátane ich príslušenstva v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení neskorších predpisov a tiež v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov podľa uvedených typov a množstiev na jednotlivých pracoviskách NDS, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.03.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
28.03.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Dana Gbelská
dana.gbelska@ndsas.sk
+421 258311603

Dokumenty

Časť č.: 1 Región ZÁPAD

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
112 902,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71630000-3 - Technická inšpekcia a skúšanie
Doplňujúci CPV
35111300-8 - Hasiace zariadenia
35111320-4 - Prenosné hasiace prístroje
24951230-6 - Náplne do hasiacich prístrojov
24951220-3 - Prípravky do hasiacich prístrojov
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č.: 2 Región STRED

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
80 348,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71630000-3 - Technická inšpekcia a skúšanie
Doplňujúci CPV
35111300-8 - Hasiace zariadenia
35111320-4 - Prenosné hasiace prístroje
24951230-6 - Náplne do hasiacich prístrojov
24951220-3 - Prípravky do hasiacich prístrojov
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č.: 3 Región VÝCHOD

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
105 571,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71630000-3 - Technická inšpekcia a skúšanie
Doplňujúci CPV
35111300-8 - Hasiace zariadenia
35111320-4 - Prenosné hasiace prístroje
24951230-6 - Náplne do hasiacich prístrojov
24951220-3 - Prípravky do hasiacich prístrojov
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy