Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.05.2024 05:54

Karta obstarávania #1454/2023
Turnikety v budovách D1 a D2 Študentského domova Družba

Informácie

ID zákazky
38304
Názov predmetu
Turnikety v budovách D1 a D2 Študentského domova Družba
Číslo spisu
1454/2023
Číslo z vestníka VO
č. 44/2023 zo dňa 28.02.2023 pod číslom 8846-POT
Číslo z vestníka EU
2023/S 041-120209 zo dňa 27.2.2023
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
35121000-8 - Zabezpečovacie zariadenie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie a implementácia technického zariadenia - turniketov a softvérového vybavenia (prístupový informačný systém) za účelom riadenia prístupu osôb v budove verejného obstarávateľa v budovách D1 a D2 Študentského domova Družba v Bratislave.
Zámerom je zavedenie kontrolovaného vstupu do priestorov budovy zamestnancom, študentom a evidovaným návštevníkom za použitia bezkontaktnej elektronickej karty.
Verejný obstarávateľ ďalej požaduje ohraničenie priestorov okolo turniketu osadením zábradlia príslušnej dĺžky s osadením vstupnej brány v zábradlí pre možnosť vstupu pre imobilné osoby a fyzického presunu väčších predmetov do priestorov za turniket (napr. nábytok, výpočtová technika a pod.) a riešenie problematiky núdzového úniku z budovy. Pôdorys vstupného priestoru oboch vchodov do predmetnej budovy s orientačným umiestnením technického zariadenia - turniketov a zábradlia (vyznačené žltou farbou) sa nachádza v Prílohe č. 1 Oznámenia o začatí prípravných trhových konzultácií.

Termíny

Len komunikácia
10.03.2023 23:59:59
Len komunikácia
14.04.2023 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Lenka Batková
lenka.batkova@uniba.sk
+421 918110003
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty