Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.05.2023 10:52

Karta obstarávania #PTK-21-2023
Spotrebný materiál k analyzátoru

Informácie

ID zákazky
38493
Názov predmetu
Spotrebný materiál k analyzátoru
Číslo spisu
PTK-21-2023
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Hlavný CPV
33124130-5 - Diagnostický spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
38434560-9 - Chemické analyzátory
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) oznamuje verejný obstarávateľ účastníkom trhu, že v termíne od 27.02.2023 do 03.03.2023 uskutoční prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) za účelom stanovenia požiadaviek na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.

Predmetom zákazky je kumulovaná dodávka spotrebného materiálu a novej, nepoužívanej zdravotníckej techniky (analyzátora) k vyšetreniam uvedeným v bode 2.1 v dokumente k PTK, pričom zdravotnícka technika je v nájme za nulovú hodnotu a servis nie je osobitne účtovaný, nakoľko tieto položky sú započítané v navýšených cenách reagencií na pokrytie nákladov dodávateľa.
Verejným obstarávateľom požadované vyšetrenia:
1. Elektroforéza bielkovín v sére je jednoduchá skríningová technika na zistenie zastúpenia bielkovín v sére a na dôkaz prítomnosti M-komponentov (paraproteínov). Paraproteín je produkt patologického klonu plazmatických buniek, ktoré vznikajú pri monoklonálnych gamapatiách. Počas elektroforézy sa bielkoviny na nosiči v elektrickom poli rozdelia na 5 hlavných frakcií: albumín, alfa-1-globulíny, alfa-2-globulíny, beta-globulíny a gama-globulíny. Elektroforéza bielkovín slúži na posúdenie kvantitatívnych a kvalitatívnych zmien jednotlivých bielkovín (frakcií) či už jednotlivo, alebo v ich vzájomných patofyziologických vzťahoch. V prípade prítomnosti patologického nálezu monoklonového Ig sa u pacienta doporučuje uskutočniť imunofixáciu bielkovín v sére na zistenie identity paraproteínov.
2. Imunofixácia bielkovín v sére umožňuje pomocou antisér proti ťažkým a ľahkým reťazcom určiť triedu monoklonového imunoglobulínu (G, A, M, prípadne D, E) a antigénny typ ľahkého reťazca (kappa a lambda). Imunofixácia sa vykonáva vždy pri nízkosekrečných formách monoklonových gamapatií, napríklad AL-amyloidózy, ako aj liečených onkohematologických pacientov, u ktorých pomocou elektroforézy nie je možné detegovať nízku koncentráciu M-proteínu.
3. Imunofixačná elektroforéza v moči umožňuje identifikovať prítomnosť monoklonových ľahkých reťazcov (Benceova-Jonesovej proteinúria) a intaktného monoklonového Ig ako prejav neselektívnej glomerulovej proteinúrie pri ťažšom poškodení obličiek. Podľa súčasných odborných odporúčaní na diagnostiku a liečbu mnohopočetného myelómu a príbuzných monoklonových gamapatií je u všetkých pacientov s diagnostikovaným ochorením požadované aj imunofixačné vyšetrenie moču. Dôkaz patologických koncentrácií v moči má diagnostický význam najmä pri monoklonových gamapatiách, pre ktoré je charakteristická len tvorba voľných ľahkých reťazcov – ľahkoreťazcový myelóm, nesekrečný myelóm, amyloidóza.

Poznámka

Výsledkom PTK a predložením cenových ponúk nedochádza k vyhodnoteniu úspešného uchádzača a uzatvoreniu zmluvy. Predmetné PTK slúžia pre verejného obstarávateľa k získaniu potrebných informácií k príprave verejného obstarávania.

Termíny

Len komunikácia
03.03.2023 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Lesayová
jana.lesayova@unlp.sk
+421 556153010
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1295?cHash=9d373b3694ba7d6a877d233c4b29e2f9

Dokumenty