Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 11:33

Karta obstarávania #PTK-09-2023-02
RTG prístroje - opakované PTK

Informácie

ID zákazky
38782
Názov predmetu
RTG prístroje - opakované PTK
Číslo spisu
PTK-09-2023-02
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
33111000-1 - Röntgenové prístroje
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

OPAKOVANÉ PTK!

V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) oznamuje verejný obstarávateľ účastníkom trhu, že v termíne od 24.01.2023 do 02.02.2023 uskutoční prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
Predmetom pripravovanej nadlimitnej zákazky je obstaranie 11 ks RTG prístrojov, rozdelenej na 6 častí.
V dokumentácii je priložená technická špecifikácia prístrojov a dokument - cenová kalkulácia. Uvedené dokumenty (vyplnené a podpísané - sken vo formáte .pdf) je postačujúce vložiť (poslať) cez KOMUNIKÁCIU systému JOSEPHINE, v rámci tejto karty obstarávania. Hospodársky subjekt nie je povinný predložiť špecifikácie a ponuky na každú časť uvedenú v priloženej dokumentácii. Verejný obstarávateľa ale požaduje, aby ponuka predložená na niektorú z častí bola úplná pre danú konkrétnu časť.
Výsledkom tohto prieskumu trhu nie je uzatvorenie kúpnej zmluvy. Získané informácie o cenách budú slúžiť pre potreby verejného obstarávateľa v rámci pripravovaného verejného obstarávania. ktoré bude financované z prostriedkov Európskej únie. Názov projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 obstaraním zdravotníckej infraštruktúry pre UNLP Košice, kód ŽoNFP: NFP302020AYQ2.

Lehota: do 10.03.2023 do 14.00 h

Ďakujeme za Vašu účasť.

Poznámka

PTK sa môžu zúčastniť všetky hospodárske subjekty ponúkajúce prístroje, ktoré sú predmetom pripravovaného verejného obstarávania.

Termíny

Len komunikácia
10.03.2023 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Lesayová
jana.lesayova@unlp.sk
+421 556153010
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1295?cHash=9d373b3694ba7d6a877d233c4b29e2f9

Dokumenty

Informácie o častiach, na ktoré predkladáte cenovú ponuku prosíme uviesť len do formuláru, ktorý je dostupný v záložke DOKUMENTY. To isté platí aj pre technickú špecifikáciu. A odoslať prostredníctvom KOMUNIKÁCIE.

Stav
Ukončená
Hlavný CPV
33111000-1 - Röntgenové prístroje