Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 05.10.2023 05:30

Karta obstarávania #802110301
R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa, stavebné práce

Informácie

ID zákazky
39141
Názov predmetu
R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa, stavebné práce
Číslo spisu
802110301
Číslo z vestníka VO
č. 70/2023 zo dňa 05.04.2023 pod ozn. č. 13367 - MSP
Číslo z vestníka EU
2023/S 067 pod ozn. č. 198603 zo dňa 04.04.2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
89 320 000,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45233110-3 - Stavebné práce na výstavbe rýchlostných komunikácií
45233125-1 - Stavebné práce na stavbe cestných križovatiek
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie predmetu zákazky na časti tým, že stavba R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa, stavebné práce tvorí jeden funkčný celok – začína napojením na jestvujúcu R1 a končí napojením na jestvujúcu I/66 v MÚK Šalková, Z pohľadu technológie výstavby, t. j. časová a technologická previazanosť výstavby jednotlivých objektov, presun zemín z výkopov do násypov a pod., ako aj z pohľadu uvedenia do užívania , t. j. napojenie na jestvujúcu cestnú sieť v križovatkách, tvorí stavba jeden celok, ktorý nie je možné rozdeliť.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vybudovanie rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča o celkovej dĺžke 3,04 km. Rýchlostná cesta R1 v danom úseku je navrhovaná v parametroch smerovo rozdelenej komunikácie s obmedzeným prístupom v kategórii R 22,5/100 (80 a súvisiace stavebné objekty.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodné podmienky, Zväzku 3 Technické špecifikácie, Zväzku 4 Cenová časť a Zväzku 5 Dokumentácia poskytnutá objednávateľom súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Lehota viazanosti ponúk: 30.04.2024

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.06.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
20.06.2023 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Mária Kokindová
maria.kokindova@ndsas.sk
+421 258311106

Dokumenty