Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.03.2023 05:09

Karta obstarávania #SA.270.6.2023
Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek

Informácie

ID zákazky
39354
Názov predmetu
Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek
Číslo spisu
SA.270.6.2023
Číslo z vestníka VO
2023/BZP 00141460
Druh postupu
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Typ šablóny
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 373 949,00 PLN
Hlavný CPV
45233120-6 - Stavebné práce na výstavbe ciest
Doplňujúci CPV
45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín
45111213-4 - Práce pri vyčisťovaní stavenísk
45232452-5 - Odvodňovacie práce
45233220-7 - Práce vrchnej stavby ciest
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych Nadleśnictwa Koszęcin: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-koszecin/zamowienia-publiczne2

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą „Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek” w Nadleśnictwie Koszęcin, zgodnie z projektem wykonawczym, STWiOR oraz przedmiarem robót, w zakresie umożliwiającym osiągnięcie założonych celów.
Zamierzenie budowlane polega na:
- usunięciu pni i pozostałości po wycince drzew kolidujących z inwestycją, usunięciu warstwy zalegającego humusu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi oraz na trasie drogi;
- remoncie istniejących przepustów poprzez wymianę części przelotowych wraz z remontem wlotów/wylotów;
- odmuleniu/oczyszczeniu istniejących rowów przydrożnych i odpływowych
- wykonaniu wykopów i nasypów na długości drogi (wykonanie nasypów pod drogą zgodnie z niweletą);
- wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni;
- wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża gr. 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem;
- wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – zjazdy, mijanki, nawierzchnia drogi leśnej;
- wykonaniu górnej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego – zjazdy, mijanki, nawierzchnia drogi leśnej z zamiałowaniem;
- oczyszczeniu skarp, poboczy z istniejących zarośli oraz istniejącego drzewostanu;
- rozplantowaniu humusu oraz pozostałości po robotach ziemnych poza krawędziami rowów;
- wykonaniu poboczy;
- porządkowaniu terenu przyległego po prowadzonych robotach.

Termíny

Termin składania ofert
03.04.2023 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.04.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin
Adresa
Sobieskiego 1
Koszęcin
42-286, Poľská republika
Procesný garant
Cezary Mazur
cezary.mazur@katowice.lasy.gov.pl
+48 696492682
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-koszecin/zamowienia-publiczne2

Dokumenty