Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.10.2020 13:31

Karta obstarávania #25785-MUP, 257/2015
Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia

Informácie

ID zákazky
3975
Názov predmetu
Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia
Číslo spisu VO
25785-MUP, 257/2015
Číslo z vestníka VO
25785-MUP, 257/2015
Číslo z vestníka EU
2015/S249-453399
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Užšia súťaž
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
17 024 964,50 EUR
Hlavný CPV
45232400-6 - Stavebné práce na stavbe kanalizácie
Doplňujúci CPV
45231300-8 - Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
71000000-8 - Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie splaškovej kanalizácie v rámci 5 obcí: Chrenovec - Brusno, Jalovec, Lipník, Ráztočno a Veľká Čausa. ktoré sú navzájom prepojené potrubím. Odvádzanie splaškových vôd je spoločným výtlačným potrubím z obce Veľká Čausa a Lipník do mesta Prievidza. Trasy splaškovej kanalizácie sú vedené v komunikáciách a z časti v zelených pásoch. Väčšia časť kanalizácie je situovaná v intravilánoch obce. V extraviláne obcí je navrhnuté prepojenie jednotlivých obcí a výtlačné potrubie, ktoré odvádza splaškové vody do ČOV Prievidza. Odkanalizovanie obcí bude riešené gravitačnou splaškovou kanalizáciou. Na preklenutie výškových terénnych rozdielov a následné odvedenie odpadných vôd do ČOV sú navrhnuté čerpacie stanice. Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a súvisiace inžinierske činnosti. Predmet zákazky je presne opísaný v Súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota predkladania ponúk
02.08.2016 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.08.2016 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica
974 00, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ľubomír Gonšenica
gonsenica@sqm.sk
+421 917726943
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8299

Dokumenty