Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.10.2019 07:52

Karta obstarávania #TSK03
„Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) Stredná športová škola Trenčín“ - stavebné práce

Informácie

ID zákazky
4013
Názov predmetu
„Komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) Stredná športová škola Trenčín“ - stavebné práce
Číslo spisu VO
TSK03
Číslo z vestníka VO
14423 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
694 356,24 EUR
Hlavný CPV
45214220-8 - Stavebné práce na objektoch stredných škôl
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je komplexné riešenie školského areálu Trenčín - Zámostie (Študentský kampus) Strednej športovej školy Trenčín. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Nie je možné uzavrieť viacero zmlúv pretože predmet zákazky je jedným logickým funkčným celkom a požaduje sa jedna záruka.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.07.2019 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
24.07.2019 09:40:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Eva Princová
agenturavo@prevax.sk
+421 904966360

Dokumenty