Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.10.2021 17:50

Karta obstarávania #TSK04
"Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne" - stavebné práce

Informácie

ID zákazky
4014
Názov predmetu
"Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne" - stavebné práce
Číslo spisu
TSK04
Číslo z vestníka VO
14424 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
832 346,62 EUR
Hlavný CPV
45214220-8 - Stavebné práce na objektoch stredných škôl
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne Strednej odbornej školy v Púchove. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Nie je možné uzavrieť viacero zmlúv pretože predmet zákazky je jedným logickým funkčným celkom a požaduje sa jedna záruka.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.07.2019 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
24.07.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Eva Princová
agenturavo@prevax.sk
+421 904966360

Dokumenty