Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.10.2021 17:11

Karta obstarávania #TSK07
"Modernizácia praktického vyučovania" - stavebné práce SPŠ Nové Mesto nad Váhom

Informácie

ID zákazky
4019
Názov predmetu
"Modernizácia praktického vyučovania" - stavebné práce SPŠ Nové Mesto nad Váhom
Číslo spisu
TSK07
Číslo z vestníka VO
11884 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
565 016,03 EUR
Hlavný CPV
45214220-8 - Stavebné práce na objektoch stredných škôl
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je modernizácia praktického vyučovania SPŠ Nové Mesto nad Váhom. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Nie je možné uzavrieť viacero zmlúv pretože predmet zákazky je jedným logickým funkčným celkom a požaduje sa jedna záruka.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.06.2020 08:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
22.06.2020 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Eva Princová
agenturavo@prevax.sk
+421 904966360

Dokumenty