Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 23.04.2024 19:42

Karta obstarávania #28251/2019
Zemný plyn

Informácie

ID zákazky
4065
Názov predmetu
Zemný plyn
Číslo spisu
28251/2019
Číslo z vestníka EU
2019/S 120-293312
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
5 600 000,00 EUR
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Doplňujúci CPV
65200000-5 - Rozvod plynu a súvisiace služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že vzal do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sa
týkajú vhodnosti rozdelenia predmetnej zákazky na časti. V zmysle preambuly smernice 2014/24/EÚ cit.: "Verejný
obstarávateľ by mal byť povinný zvážiť vhodnosť rozdelenia zákaziek na časti, pričom naďalej by mal mať možnosť
samostatne rozhodovať na základe akéhokoľvek dôvodu, ktorý považuje za relevantný, a to bez toho, aby podliehal
administratívnemu alebo justičnému dohľadu". V čase vyhlásenia verejného obstarávania existuje viacero subjektov,
ktoré dokážu dodať tovar požadovaný verejným obstarávateľom v súlade s určenými podmienkami účasti a
požiadavkami na predmet zákazky. Na základe tejto skutočnosti je možné zabezpečiť dostatočnú hospodársku súťaž,
pričom nerozdelenie predmetu zákazky na časti nespôsobuje obmedzenie hospodárskej súťaže, resp. diskrimináciu
hospodárskych subjektov.
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, resp. verejných obstarávateľov, vrátane jeho
prepravy distribučnou sieťou a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam
prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a
prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.08.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.08.2019 11:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Dudášová
zuzana.dudasova@land.gov.sk
+421 259266232

Dokumenty