Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.10.2023 12:15

Karta obstarávania #1/2023_VOS
Predaj nehnuteľnosti – KOŠICE

Informácie

ID zákazky
41225
Názov predmetu
Predaj nehnuteľnosti – KOŠICE
Číslo spisu
1/2023_VOS
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
-
Výsledok obstarávania
Kupná zmluva
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Stručný opis

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ „Predaj nehnuteľností – KOŠICE“ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku, ktorého je výlučným vlastníkom v podiele 1/1:
- pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom, - zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo č. 202, výmera 599 m2, druh chránenej nehnuteľnosti: pamiatková rezervácia a ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny;
- pozemok, na ktorom je dvor, - zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 203, výmera 149 m2, druh chránenej nehnuteľnosti: pamiatková rezervácia a ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny;
- budova - súpisné číslo 1391, druh stavby: administratívna budova, druh chránenej nehnuteľnosti: Nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka).

Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú na ulici Štúrova 21, okres Košice I., obec Košice – Staré mesto, katastrálne územie Stredné Mesto, zapísané na LV č. 10619 u katastrálneho odboru Okresného úradu Košice.

Výsledkom Obchodnej verejnej súťaže bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti Obchodnej verejnej súťaže sú uvedené v súťažných podmienkach.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Podľa súťažných podkladov
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie návrhov
15.06.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.06.2023 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika

Dokumenty