Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.12.2023 13:59

Karta obstarávania #2/2023_VOS
Predaj nehnuteľnosti – RIMAVSKÁ SOBOTA

Informácie

ID zákazky
41230
Názov predmetu
Predaj nehnuteľnosti – RIMAVSKÁ SOBOTA
Číslo spisu
2/2023_VOS
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
-
Výsledok obstarávania
Kupná zmluva
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Stručný opis

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ „Predaj nehnuteľností – RIMAVSKÁ SOBOTA“ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku, ktorého je výlučným vlastníkom v podiele 1/1:
- budova - súpisné číslo 1912, na parcele č. 602/13;
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 602/13, výmera 883 m2.

Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú na Francisciho ulici č. 1912/11, okres Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, katastráne územie Rimavská Sobota, zapísané na LV č. 4300 u katastrálneho odboru Okresného úradu Rimavská Sobota.

Výsledkom Obchodnej verejnej súťaže bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti Obchodnej verejnej súťaže sú uvedené v súťažných podmienkach.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Podľa súťažných podkladov
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie návrhov
15.06.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.06.2023 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika

Dokumenty