Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.04.2024 15:56

Karta obstarávania #33178/2019
Elektrická energia

Informácie

ID zákazky
4476
Názov predmetu
Elektrická energia
Číslo spisu
33178/2019
Číslo z vestníka EU
2019/S 143-351337
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
19 900 000,00 EUR
Hlavný CPV
09310000-5 - Elektrická energia
Doplňujúci CPV
65300000-6 - Rozvod elektriny a súvisiace služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že vzal do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú vhodnosti rozdelenia predmetnej zákazky na časti. V čase vyhlásenia verejnej súťaže existuje viacero subjektov, ktoré dokážu dodať tovar požadovaný verejným obstarávateľom v súlade s určenými podmienkami účasti a požiadavkami na predmet zákazky. Na základe tejto skutočnosti je možné zabezpečiť dostatočnú hospodársku súťaž, pričom nerozdelenie predmetu zákazky na časti nespôsobuje obmedzenie hospodárskej súťaže, resp. diskrimináciu hospodárskych subjektov. V zmysle preambuly smernice 2014/24/EÚ cit.: "Verejný obstarávateľ by mal byť povinný zvážiť vhodnosť rozdelenia zákaziek na časti, pričom naďalej by mal mať možnosť samostatne rozhodovať na základe akéhokoľvek dôvodu, ktorý považuje za relevantný, a to bez toho, aby podliehal administratívnemu alebo justičnému dohľadu".
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb pre objekty (odberné miesta) podľa prílohy č. 2 súťažných podkladov, pre verejného obstarávateľa a verejných obstarávateľov podľa bodu 14. súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v lehote viazanosti ponúk zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou vo výške 450 000,00 EUR. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.09.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.09.2019 10:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Adresa
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Dudášová
zuzana.dudasova@land.gov.sk
+421 259266232

Dokumenty