Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 03:49

Karta obstarávania #06/2023/PJ
Dodanie softvérových licencií k modulu nástroja ALVAO Service Desk a o poskytovaní servisnej podpory a súvisiacich služieb

Informácie

ID zákazky
44815
Názov predmetu
Dodanie softvérových licencií k modulu nástroja ALVAO Service Desk a o poskytovaní servisnej podpory a súvisiacich služieb
Číslo spisu
06/2023/PJ
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
72 945,50 EUR
Hlavný CPV
48421000-5 - Softvérový balík na správu zariadení
Doplňujúci CPV
72212218-0 - Služby na vývoj softvéru na riadenie licencií
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu, že jednotlivé služby tvoria jeden celok plnenia predmetu zákazky a predstavuje homogénne aktivity, ktoré sú navzájom procesne, časovo a vecne prepojené. Uchádzači musí predložiť ponuky na celý predmet zákazky.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Stručný opis

Predmetom zákazky je
a) servisná podpora ALVAO Support, úroveň Standard, špecifikovaná v čl. 3 bod 1.1 Rámcovej dohody,
b) maintanance softvérových licencií na Alvao Service Desk držaných objednávateľom pred uzavretím Rámcovej dohody ako aj nadobudnutých na základe Rámcovej dohody v rozsahu podľa čl. 3 bod 1.2 Rámcovej dohody,
c) dodanie licencie na modul Alvao Advanced Workflow v rozsahu podľa čl. 3 bod 1.3 Rámcovej dohody,
d) služba rozvoja SD, špecifikovaná v čl. 3 bod 1.4 Rámcovej dohody.
Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.09.2023 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.09.2023 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Peter Jombík
peter.jombik@vszp.sk
+421 220824608

Dokumenty