Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.01.2022 09:10

Karta obstarávania #2714/2019
Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom

Informácie

ID zákazky
4482
Názov predmetu
Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom
Číslo spisu
2714/2019
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
511 234,19 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45232130-2 - Stavebné práce na potrubiach na odvádzanie dažďovej vody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je „Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom“ v zmysle projektovej dokumentácie – SO-01, SO-02, SO-03, SO-06, SO-07,SO-08, SO-09,SO-10.

Predmetom projektu je riešenie zhromažďovanie dažďových vôd v nasledovných stavebných objektoch:
SO-01- Základná škola Dr. Janského č.2 – rieši retenčné nádrže, vsakovacie objekty a dažďové
záhrady
SO-02 – Základná škola M. Štefánika č.17 – rieši retenčné nádrže, vsakovacie objekty a dažďové
záhrady
SO-03 – Základná škola Jilemnického č.2 – rieši vsakovacie objekty a dažďové záhrady
SO-06 – Plaváreň - rieši retenčné nádrže, vsakovacie objekty a dažďové záhrady
SO-07 – Materská škola Dr. Janského č.6 - rieši vsakovacie objekty a dažďové záhrady
SO-08 - Materská škola Rázusova č.6 – rieši vsakovací objekt, dažďovú záhradu a zelenú strechu
SO-09 – Zimný štadión – rieši retenčné nádrže, protipožiarnu nádrž a vsakovací objekt
SO 10- Materská škola Rudenkova č.1 – rieši vsakovací objekt, dažďovú záhradu a zelenú strechu

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.09.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.09.2019 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty