Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.02.2024 00:03

Karta zákazky #Tatry 13/2023
Nákup kameniva pre Odštepný závod Tatry, LS Liptovská Osada a LS Ľubochňa, časť A (bez dopravy) – výzva č. 13/2023

Táto zákazka je súčasťou DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informácie

ID zákazky
45988
Názov predmetu
Nákup kameniva pre Odštepný závod Tatry, LS Liptovská Osada a LS Ľubochňa, časť A (bez dopravy) – výzva č. 13/2023
Číslo spisu
Tatry 13/2023
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
33 000,000 EUR
Hlavný CPV
14212000-0 - Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva pre Odštepný závod Tatry - LS Liptovská Osada a Lesná správa Ľubochňa (okres Ružomberok), bez dopravy, v požadovaných frakciách a množstvách uvádzaných vo výzve na predloženie ponuky.
Zákazka je bez dopravy. Odber tovaru bude prebiehať POSTUPNE, podľa potrieb kupujúceho, priamo od predávajúceho počas doby platnosti kúpnej zmluvy. Dopravu realizuje kupujúci vlastnými prostriedkami. Nakládku kameniva zabezpečí predávajúci.

Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie zákazky je:
1. celková cena za kamenivo v € bez DPH (váha kritéria je 60 bodov)
2. vzdialenosť do miesta vykládky uvádzaná v kilometroch (váha kritéria je 40 bodov). (POZOR, nie cesta tam a späť !!)
Adresa miesta vykládky: Mesto Ružomberok (križovatka pri Mondi SCP, smer Poprad, Banská Bystrica a Žilina).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.09.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
05.09.2023 09:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačná zložka OZ Tatry
Adresa
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
03311, Slovenská republika
Procesný garant
Pavol Tisoň
pavol.tison@lesy.sk
+421 905351526

Dokumenty