Stav: Ukončená

Serverový čas: 15.12.2019 16:28

Karta obstarávania #MK/A/2019/18201
Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - MK Štúrova

Informácie

ID zákazky
4605
Názov predmetu
Košice, stavebné úpravy pozemných komunikácií - MK Štúrova
Číslo spisu VO
MK/A/2019/18201
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
172 662,22 EUR
Hlavný CPV
45233142-6 - Práce na oprave ciest
Doplňujúci CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Stavebné práce na stavebných úpravách pozemnej komunikácie, t.j. všetky prípravné a stavebno-technické práce potrebné na vykonanie stavebných úprav pozemnej komunikácie - výmena krytu a podkladových vrstiev vozovky, spätná úprava dotknutých plôch, súvisiace stavebné práce vrátane dodávok stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia, dočasné dopravné značenie, a. i. súvisiace s vykonaním predmetu zákazky a jeho odovzdaním verejnému obstarávateľovi v zmysle výzvy a jej príloh.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.08.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Eva Fabová
eva.fabova@kosice.sk
+421 556419818

Dokumenty