Stav: Ukončená

Serverový čas: 15.12.2019 17:52

Karta obstarávania #6542/2019
Stavebné úpravy operačného strediska MsP

Informácie

ID zákazky
4612
Názov predmetu
Stavebné úpravy operačného strediska MsP
Číslo spisu VO
6542/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
7 627,54 EUR
Hlavný CPV
45212314-0 - Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je úprava povrchov podlahy a stien - otlčenie omietok potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou, penetrácia, vápenná štuková omietka, vybudovanie sadrokartónovej priečky, osadenie zárubní, maľby a nátery, dodanie a montáž podlahy z keramickej dlažby, elektromontážne práce, presun monitorovacieho zariadenia.
Presnejšie rozdelenie prác – viď výkaz výmer.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.08.2019 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.08.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Topoľčany
Adresa
Nám. M.R. Štefánika 1
Topoľčany
95501, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Mária Beňová
maria.benova@topolcany.sk
+421 385340232
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4623

Dokumenty