Stav: Ukončená

Serverový čas: 15.12.2019 16:46

Karta obstarávania #6846/2019
Oprava sociálnych zariadení - Bývalá ZŠ Gagarinova (SKDK prízemie)

Informácie

ID zákazky
4614
Názov predmetu
Oprava sociálnych zariadení - Bývalá ZŠ Gagarinova (SKDK prízemie)
Číslo spisu VO
6846/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
23 304,95 EUR
Hlavný CPV
45214210-5 - Stavebné práce na objektoch základných škôl
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je kompletná oprava sociálnych zariadení nachádzajúcich sa na prízemí bývalej ZŠ Gagarinovej v Topoľčanoch pozostávajúca z demontáže zariaďovacích predmetov zdravotechniky a odpadového potrubia; demontáže radiátorov a stien z plechu; odsekania obkladačiek; búrania dlažieb a podkladov pod dlažbami; otlčenia omietok; vysekania rýh; zhotovenia zdravotechniky - vnútornej kanalizácie a vnútorného vodovodu; zhotovenia nivelačných stierok a izolácií proti vode; penetrovania; potiahnutia stien sklotextílnou mriežkou; zhotovenia omietok; dodania a montáže obkladov vnútorných stien; dodania a montáže SDK podhľadov; dodania a montáže podláh z keramických dlaždíc; dodania a montáže ohrievača vody a vykurovacích telies; dodania a montáže montovaných WC kabín, dodania a montáže zariaďovacích predmetov zdravotechniky; dokončovacích prác – maľby a nátery; elektromontáží.
Presnejšie rozdelenie prác – viď výkaz výmer.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.08.2019 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.08.2019 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Topoľčany
Adresa
Nám. M.R. Štefánika 1
Topoľčany
95501, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Mária Beňová
maria.benova@topolcany.sk
+421 385340232
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4623

Dokumenty