Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 12.08.2020 02:01

Karta obstarávania #P19V00000022
Zimní údržba komunikací v letech 2019 – 2025

Informácie

ID zákazky
4621
Názov predmetu
Zimní údržba komunikací v letech 2019 – 2025
Číslo spisu VO
P19V00000022
Číslo z vestníka VO
Z2019-027960
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ obstarávania
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
74 746 500,00 Kč
Hlavný CPV
50230000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa ciest a iných zariadení
Doplňujúci CPV
90620000-9 - Odpratávanie snehu
45233141-9 - Práce na údržbe ciest
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

Předmětem Veřejné zakázky je zajištění vybraných činností zimní údržby silnic v Libereckém kraji, zejména silnic II. a III. třídy, dle potřeb Zadavatele v souladu se schváleným plánem zimní údržby v jednotlivých zimních sezónách 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 a 2024 – 2025 (dále též „Smlouva“) zpracovaným dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, § 26, 27 zákona, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „Vyhláška“), § 41 až 45, její přílohy č. 6 až 8.

Stručný opis obstarávania

Činnosti poskytované zhotovitelem za účelem zajištění zimní údržby jsou vymezeny v příloze č. 6 této Zadávací dokumentace. Zajištěním zimní údržby je primárně myšleno odstranění sněhu z vozovky „plužením“ a dále posyp vozovek posypovým chemickým či inertním materiálem dle pokynů oprávněné osoby Zadavatele (dále jen „Dispečer“). Součástí plnění je zajištění domácí pohotovosti a připravenosti k zásahu na pracovišti posádek jednotlivých vozidel zimní údržby a dle provozních potřeb Zadavatele i dodávka a aplikace solanky při posypu komunikací. Dispečer v návaznosti na konkrétní klimatické podmínky určí a specifikuje konkrétní činnosti, které bude zhotovitel v rámci zajištění zimní údržby vykonávat.

Aktuální plán zimní údržby bude zhotoviteli Zadavatelem předán bez zbytečného odkladu po jeho schválení příslušnými orgány nebo po účinnosti Smlouvy, podle toho, která skutečnost nastane později.

Chemické okruhy se ošetřují posypovou solí a vodným roztokem NaCl – chloridu sodného (dále jen „Solanka“). Inertní okruhy se ošetřují pískem nebo kamennou drtí (výběr závisí na klimatických podmínkách a geografickém rozložení okruhu a není striktně dáno). Posypový materiál (vyjma Solanky) je na všech okruzích v majetku Zadavatele.
Dodavatel je povinen zajistit provádění zimní údržby za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Dodavatel je zejména povinen v rámci zimní údržby zajistit dodržování postupů a technologií podle § 43 a 44 a přílohy č. 7 Vyhlášky.

Technické podmínky a požadavky Zadavatele pro plnění Veřejné zakázky jsou stanoveny v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Technické podmínky a požadavky Zadavatele se následně stanou přílohou č. 1 Smlouvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
23.09.2019 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
23.09.2019 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Procesný garant
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
halbrstat@hvhlegal.cz
+420 222510010
Ďalšie kontakty
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
IČ: 257 02 599
DIČ: CZ25702599
se sídlem: Korunní 1302/88, Vinohrady, 101 00 Praha 10
zastoupená: Mgr. Petrem Halbrštátem, advokátem
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.