Stav: Ukončená

Serverový čas: 11.12.2023 14:25

Karta zákazky #CPTN-MP-2023/003816
Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu - Považská Bystrica

Informácie

ID zákazky
46425
Názov predmetu
Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu - Považská Bystrica
Číslo spisu
CPTN-MP-2023/003816
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
713,35 EUR
Hlavný CPV
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zabezpečenie zhodnotenia resp. zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa Vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa jedná o odpad č. 17 06 05  stavebné materiály obsahujúce azbest v množstve cca 15ks čiernych plastových
vriec o objeme 120l a o hmotnosti cca 750 kg, na pozemku reg. ,,C“ parc.č. 2285/102 k.ú. Považská Bystrica, v záhradkárskej oblasti Kalvária. Majiteľom pozemku je 37 fyzických osôb.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.09.2023 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.09.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Dana Surovcová
dana.surovcova@minv.sk
+421 961205350

Dokumenty