Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 15.12.2019 06:16

Karta obstarávania #TSK16
"Rekonštrukcia školskej jedálne"

Informácie

ID zákazky
4647
Názov predmetu
"Rekonštrukcia školskej jedálne"
Číslo spisu VO
TSK16
Číslo z vestníka VO
22730 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ obstarávania
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
272 642,53 EUR
Hlavný CPV
45214220-8 - Stavebné práce na objektoch stredných škôl
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy školskej jedálne Strednej odbornej školy v Prievidzi. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Nie je možné uzavrieť viacero zmlúv pretože predmet zákazky je jedným logickým funkčným celkom a požaduje sa jedna záruka.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.09.2019 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.09.2019 08:40:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Eva Princová
agenturavo@prevax.sk
+421 904966360

Dokumenty