Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2023 10:16

Karta obstarávania #PA-OVS-163-23
Batériové úložisko energie SPP

Informácie

ID zákazky
46810
Názov predmetu
Batériové úložisko energie SPP
Číslo spisu
PA-OVS-163-23
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže je zhotovenie diela spočívajúce vo vybudovaní batériového úložiska energie s minimálnou kapacitou 4000 kWh a minimálnym výkonom 4000 kW (Battery Energy Storage System, ďalej aj ako "BESS"), vrátane transformačnej stanice o výkone 6000 kVA a vybudovaní vysokonapäťovej prípojky, v areáli Spoločnosti SPP nachádzajúcom sa na Továrenskej ul. č. 2226, Spišská Belá, a poskytnutie s tým súvisiacich projekčných a inžinierskych služieb, uskutočnenie s tým súvisiacich stavebných prác, ako aj poskytnutie servisných služieb k dodanému dielu počas 10 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Detailné podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže sú obsiahnuté v súťažných podkladoch. Návrh môže Vyhlasovateľovi predložiť len navrhovateľ, ktorému Vyhlasovateľ poskytol súťažné podklady. Podmienky podania žiadosti o zaslanie súťažných podkladov sú uvedené v bode č. 6 Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.10.2023 10:00:00

Vyhlasovateľ

Názov organizácie
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Adresa
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Slovenská republika
Procesný garant
Lenka Palušová
lenka.palusova@spp.sk
+421 903620696

Dokumenty