Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2024 09:09

Karta obstarávania #01/PE/2023
Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy pre mesto Partizánske v období od 01.01.2024 do 30.06.2025

Informácie

ID zákazky
48569
Názov predmetu
Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy pre mesto Partizánske v období od 01.01.2024 do 30.06.2025
Číslo spisu
01/PE/2023
Číslo z vestníka VO
36291 - MSS
Číslo z vestníka EU
678770-2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
373 500,00 EUR
Hlavný CPV
60112000-6 - Služby verejnej cestnej dopravy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy ako komplexnej služby na jednoznačne geograficky vymedzenom, kompaktnom území. Z preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. V danom prípade verejný obstarávateľ ako osoba podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky. Verejný obstarávateľ tak rozhodol, že nerozdelí predmet zákazky na časti.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy, vykonávanej v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia. Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti mesta Partizánske počas celého trvania kontraktu, na základe stanovenej dopravnej obsluhy. Poskytovanie služieb vo verejnom záujme v osobnej cestnej doprave v meste Partizánske spočíva v zabezpečení dopravnej obslužnosti mesta pravidelnou mestskou autobusovou dopravou podľa určeného linkového vedenia, po trasách určených východiskovou, nácestnými a cieľovou zastávkou, v súlade s tarifnými a dopravnými podmienkami, najmä s dôrazom na kvalitu poskytovanej služby pri vykonávaní dopravnej obsluhy (napr. parametre vozidlového parku), spôsoboch predaja cestovných lístkov, tarifného vybavenia cestujúcich, zabezpečenia nadväznosti spojov jednotlivých liniek, spolupráci pri integrácii dopravy a inými parametrami podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (Objednávateľa).

Podrobný opis predmetu zákazky vrátane požiadaviek na zabezpečenie služieb je uvedený prílohe č. 1 súťažných podkladov, ktorou je Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Mesta Partizánske (ďalej len ako „Zmluva“) a v jej prílohách.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Zmluva, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, má za cieľ preklenúť obdobie 18 mesiacov od 01.01.2024 do 30.06.2025. Verejný obstarávateľ v súčasnosti pripravuje podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy na obdobie od 01.07.2025 do 30.06.2035 - predpoklad verejného obstarávateľa je uzatvoriť ďalšiu zmluvu na min. 10 rokov s novými kvalitatívnymi štandardmi poskytovaných služieb. Predpokladaný termín vyhlásenia verejného obstarávania je 1. kvartál roku 2024.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.12.2023 08:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
07.12.2023 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Partizánske
Adresa
Námestie SNP 212/4
Partizánske
95801, Slovenská republika
Procesný garant
Martin Daniš
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4603

Dokumenty