Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2024 08:50

Karta obstarávania #36/2023
Vybavenie SŠ Stará Ľubovňa - Lyofilizátor_2023

Informácie

ID zákazky
48738
Názov predmetu
Vybavenie SŠ Stará Ľubovňa - Lyofilizátor_2023
Číslo spisu
36/2023
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
18 866,67 EUR
Hlavný CPV
39221000-7 - Kuchynské vybavenie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom zákazky je komplexná dodávka tovaru podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, kedy má verejný obstarávateľ za to, že nerozdelením predmetu zákazky na časti neuprie ani neobmedzí účasť záujemcov v danom verejnom obstarávaní, nakoľko zákon o verejnom obstarávaní umožňuje viacero spôsobov, ktorými je možná účasť v danom verejnom obstarávaní aj tých hospodárskych subjektov, ktoré by z rôznych dôvodov neboli schopné plniť predmet zákazky v postavení generálneho dodávateľa. Požiadavku na generálneho dodávateľa, požiadavku na plnenie predmetu zákazky ako celku s cieľom dosiahnuť cieľ verejného obstarávania a plnenie predmetu zákazky v celom rozsahu bez rozdelenia na časti, nemožno so zohľadnením ekonomických dôvodov, funkčných dôvodov a splnenia cieľa plnenia predmetu zákazky a účelu predmetu zákazky, na ktorý je určený, považovať za obmedzujúci prvok v predmetnom verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ postupoval v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ pred zadaním zákazky uvažoval nad všetkými okolnosťami, výhodami a nevýhodami rozdelenia/nerozdelenia zákazky, kde podstatnými skutočnosťami pre konečné riešenie boli predovšetkým nasledovné skutočnosti:
- v rámci procesu zadávania zákazky pri zisťovaní predpokladanej hodnoty zákazky oslovení uchádzači vedeli naceniť uvedený predmet zákazky ako súbor tvoriaci jeden celok.
- verejný obstarávateľ taktiež prihliadal aj na možné praktické dôsledky rozdelenia/nerozdelenia zákazky na časti v súvislosti s následným plnením zákazky, ktorými sú v prípade rozdelenia zákazky na časti podľa jeho názoru možné predraženie, komplikovaná koordinácia plnenia jednotlivých uchádzačov, previazanosť čiastkových plnení v nadväznosti na obmedzenie možnosti uplatnenia zodpovednostných vzťahov za vady čiastkových plnení a iné.
Verejný obstarávateľ uskutočňuje proces zadávania zákazky- dodanie tovaru, na rovnaký charakter tovaru, aj v zmysle zahrnutia pod jednotný CPV kód zákazky:
39221000-7 Kuchynské vybavenie.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie "Vybavenie SŠ Stará Ľubovňa - Lyofilizátor".
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.11.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
27.11.2023 09:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Spojená škola
Adresa
Jarmočná 108 108
Stará Ľubovňa
06401, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20657?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=&ico=53265301&obec=&month=&year=2022&text=

Dokumenty