Stav: Zrušená

Serverový čas: 25.02.2024 08:47

Karta zákazky #1/2023/NLZ/DNS/21,23,25,37
DNS – Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Ulič - výzva č. 5/37/DNS/44460

Informácie

ID zákazky
49410
Názov predmetu
DNS – Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Ulič - výzva č. 5/37/DNS/44460
Číslo spisu
1/2023/NLZ/DNS/21,23,25,37
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
22 257,30 EUR
Hlavný CPV
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Lesnícke služby v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Popis zákazky je v prílohe č. 1: Rozsah zákazky a cenová ponuka dodávateľa.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, v územnej pôsobnosti organizačnej zložky OZ Ulič, LS Stakčín.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.11.2023 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.11.2023 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačné zložka OZ Ulič
Adresa
Ulič 96
Ulič
067 67, Slovenská republika
Procesný garant
Lucia Danková
lucia.dankova@lesy.sk
+421 908345536

Dokumenty