Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.06.2024 05:20

Karta obstarávania #66-10/2023
Elektrofyziologický záznamový systém vrátane pracovnej stanice a 3D anatomický mapovací systém vrátene pracovnej stanice a aplikačných softvérov

Informácie

ID zákazky
49636
Názov predmetu
Elektrofyziologický záznamový systém vrátane pracovnej stanice a 3D anatomický mapovací systém vrátene pracovnej stanice a aplikačných softvérov
Číslo spisu
66-10/2023
Číslo z vestníka VO
37460 - MST
Číslo z vestníka EU
2023/S 225-710952
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
364 500,00 EUR
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33123200-0 - Elektrokardiografické prístroje
33124110-9 - Diagnostické systémy
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia:
Časť 1: 1 ks - Elektrofyziologický záznamový systém vrátane pracovnej stanice;
Časť 2: 1 ks - 3D anatomický mapovací systém vrátene pracovnej stanice a aplikačných softvérov.
Požaduje sa dodanie nových, nepoužitých a nerepasovaných prístrojov.
Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby:
-služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie v mieste
plnenia, vybalenie a likvidáciu obalov,
-kompletizáciu a inštaláciu prístroja,
-odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia,
-zaškolenie min. 3 zamestnancov s obsluhou dodaného prístroja v rozsahu min. 1 hodiny,
-odovzdanie dokladov pri preberacom konaní - odovzdávací protokol, certifikáty o zhode pre celé
zariadenie, všetky potrebné revízne správy potrebné pre správnu funkciu zariadenia a príslušnú
legislatívu platnú v tejto dobe pre zdravotnícke zariadenia, záručný list, manuál na obsluhu v listinnej a
elektronickej podobe v úradnom jazyku, faktúru a dodací list zariadenia,
-záverečný odovzdávací kompletný test prístroja potvrdzujúci kompletnosť technických vlastností a plnú
funkčnosť zariadenia za prítomnosti primára príslušného oddelenia uskutočnený na začiatku
odovzdávacieho konania,
-záručnú dobu min. 24 mesiacov a záručný servis v cene predmetu obstarania.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky t.j. časti 1 a časti 2 je v prílohe 12 súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.12.2023 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing, Miroslava Majchútová
majchutova.miroslava@suscch.eu
+421 484333148

Dokumenty

Časť 1: Elektrofyziologický záznamový systém vrátane pracovnej stanice

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
150 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33123200-0 - Elektrokardiografické prístroje
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2: 3D anatomický mapovací systém vrátane pracovnej stanice a aplikačných softvérov

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
214 500,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
Doplňujúci CPV
33124110-9 - Diagnostické systémy
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy