Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.12.2023 13:14

Karta obstarávania #49680
Trojsmerná triediaca bránka

Informácie

ID zákazky
49680
Názov predmetu
Trojsmerná triediaca bránka
Číslo spisu
49680
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 307,67 EUR
Hlavný CPV
16000000-5 - Poľnohospodárske stroje
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Trojsmerná triediaca bránka (bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe 1.2. Návrh technickej špecifikácie a cien).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Potenciálny dodávateľ, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný, je povinný pred podpisom zmluvy predložiť všetky doklady, ktoré predbežne nahradil čestným vyhlásením. Ak potenciálny dodávateľ nedoručí doklady v stanovenej lehote, jeho ponuka nebude prijatá a ako úspešný bude vyhodnotený potenciálny dodávateľ, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Uvedené sa nevzťahuje na vyhlásenia, ktoré sú súčasťou povinných dokumentov registrovaných dodávateľov v zozname hospodárskych subjektov vedených ÚVO za predpokladu, že víťazný dodávateľ je v ňom registrovaný a jeho registrácia je platná.

Potenciálny dodávateľ, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný, je povinný pred podpisom zmluvy predložiť údaje o všetkých známych subdodávateľoch; údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.12.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
01.12.2023 10:01:00

Vyhlasovateľ

Názov organizácie
Kamenec s.r.o.
Adresa
Bukovec 58
Bukovec
90614, Slovenská republika
Procesný garant
Aise Bouma
kamenecsro@gmail.com
+421 905779248

Dokumenty