Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.07.2024 20:32

Karta obstarávania #CP 39/2023
Montáž výškových istiacich systémov v meniarni Trnávka a Lešková_CP 39/2023

Informácie

ID zákazky
51024
Názov predmetu
Montáž výškových istiacich systémov v meniarni Trnávka a Lešková_CP 39/2023
Číslo spisu
CP 39/2023
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
70 000,00 EUR
Hlavný CPV
45340000-2 - Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných zariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - Montáž istiacich systémov na prevádzkach meniarní Leškova a Trnávka na miestach, kde hrozí zamestnancom Objednávateľa riziko pádu z výšky (montáž certifikovaných istiacich systémov, dokumentácia, zaškolenie pracovníkov a vypracovanie technologických postupov).

Predmet zákazky musí okrem iného zahŕňať aj:
- návrh a montáž istiacich systémov na prevádzkach Leškova a Trnávka na miestach kde hrozí zamestnancom riziko pádu z výšky,
- osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu a miesto jeho ukotvenia
- vytvorenie technologických postupov pre istenie pracovníkov, evakuáciu a výber osobných ochranných prostriedkov voči pádu
- dodanie potrebnej dokumentácie a certifikátov

Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 a č. 2 tejto výzvy (Zmluva o poskytnutí služieb-najmä v jej prílohe č. 1 a Návrh na plnenie kritérií).

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami "alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.01.2024 14:00:00
Plánované otváranie ponúk
31.01.2024 15:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ing. Lucia Cencerová
cencerova.lucia@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty