Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 16:25

Karta obstarávania #Poľnohospodárske práce v k.ú. Želiezovce v rokoch 2024-2025
Poľnohospodárske práce v k.ú. Želiezovce v rokoch 2024-2025

Informácie

ID zákazky
51747
Názov predmetu
Poľnohospodárske práce v k.ú. Želiezovce v rokoch 2024-2025
Číslo spisu
Poľnohospodárske práce v k.ú. Želiezovce v rokoch 2024-2025
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
250 264,00 EUR
Hlavný CPV
77110000-4 - Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Dôvodom nerozdelenia zákazky na časti je zámer Verejného obstarávateľa realizovať zákazku jedným dodávateľom, z dôvodu postupnosti krokov v poľnohosp. činnosti celej zákazky. Zákazka je naviazaná na agrotechnické termíny, a z toho dôvodu je potrebná realizácia jedným dodávateľom.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú poľnohospodárske práce v katastrálnom území Želiezovce na obdobie rokov 2024 – 2025 na pozemkoch s parcelnými číslami 4290/1, 4296/1, 4299/1, 4301/1, 4301/39, 4301/42, 4310 o celkovej výmere 92,06 há. Poľnohospodárske práce zahŕňajú technologický postup pestovania poľnohospodárskych plodín ozimnej pšenice, repky olejnej a hrachu siateho s maximalizáciou hektárových výnosov. Jedná sa o dvojročný cyklus pestovania vhodných predplodín na pestovanie ozimnej pšenice ako hlavnej nosnej plodiny.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY uvedený v súťažných podkladoch.
Výška zábezpeky je stanovená vo výške: 7 500,00 EUR

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.02.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.02.2024 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačná zložka OZ Podunajsko
Adresa
Koháryho 2
Levice
93401, Slovenská republika
Procesný garant
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Dokumenty