Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.05.2024 10:28

Karta zákazky #07814/2022/ODDVO-014
Rámcová dohoda na nákup notebookov, monitorov, mobilných telefónov a ďalších IKT zariadení - Výzva č. 13

Informácie

ID zákazky
52781
Názov predmetu
Rámcová dohoda na nákup notebookov, monitorov, mobilných telefónov a ďalších IKT zariadení - Výzva č. 13
Číslo spisu
07814/2022/ODDVO-014
Číslo z vestníka VO
13871 - MUT Vestník č. 73/2023 - 12.04.2023
Číslo z vestníka EU
2023/S 071-215784 - 11.04.2023
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
52 404,95 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup notebookov, monitorov, mobilných telefónov a ďalších IKT zariadení pre Banskobystrický samosprávny kraj v rozsahu a podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe č. 2 súťažných podkladov - Technická špecifikácia a návrh na plnenie kritéria/cenová kalkulácia ponúkaného tovaru (ďalej ako „Príloha č.2) v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky ako aj množstvá sú uvedené v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov (ďalej aj „SP“).

V cene tovaru je zabezpečené dodanie do sídla verejného obstarávateľa. Tovar musí byť zabezpečený dostatočnou ochranou pred jeho poškodením, zničením alebo odcudzením počas prepravy.

Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.

Podklady, z ktorých bude úspešný uchádzač vychádzať pri stanovení ceny za celý predmet zákazky sú obsiahnuté v SP a ich prílohách.

Každý z uchádzačov je povinný zahrnúť do ceny všetky prípadné skutočnosti, ktoré nie sú uvedené v tejto Výzve ale sú potrebné na plnenie predmetu zákazky v požadovanom čase a kvalite.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku finančných prostriedkov, ktoré má na daný účel vyčlenené.

Zmluva uzavretá týmto postupom verejného obstarávania nadobúda platnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv (CRZ) https://www.crz.gov.sk vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s §47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Minimálne požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom ako aj podrobné vymedzenie predmetu zákazky sú uvedené v prílohách týchto SP, najmä v Príloha č. 2 SP: Technická špecifikácia a Návrh na plnenie kritéria/Cenová kalkulácia a ostatných prílohách týchto Súťažných podkladov.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.03.2024 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
06.03.2024 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Zuzana Šimková
zuzana.simkova@bbsk.sk
+421 940636723

Dokumenty