Stav: Zrušená

Serverový čas: 22.04.2024 05:40

Karta obstarávania #MK/C/2019/01477
Ortofotomapa, 3D vrstevnice a digitálny 3D model mesta Košice.

Informácie

ID zákazky
5297
Názov predmetu
Ortofotomapa, 3D vrstevnice a digitálny 3D model mesta Košice.
Číslo spisu
MK/C/2019/01477
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
32 700,00 EUR
Hlavný CPV
71354200-6 - Letecké mapovanie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Zabezpečiť aktuálnu ortofotomapu, digitálny terénny model (DTM) - 3D vrstevnice, vygenerované z DTM a digitálny model mesta na úrovni LOD-1 (blokový model). Vymedzené územie okresy Košice I-IV. DTM bude slúžiť ako jeden z podkladov pre tvorbu nového územného plánu mesta Košice, spracovanie hlukovej mapy, mapy prívalových dažďov a pre ďalšie potreby samosprávy Mesta Košice.

Záujmové územie (ZÚ) tvorí vybrané územie okresov Košice I-IV. Jedná sa o územie mesta, ktoré nie je pokryté hustým porastom (mimo územia na ktorom sa nachádzajú lesné porasty). Vymedzené je polygónom o ploche 221 km2. Grafické vymedzenie ZÚ je v podrobnom opise predmetu zákazky (grafická príloha č. 1 Opisu predmetu zákazky, ktorá tvorí súčasť návrhu zmluvy). Polygón bude poskytnutý elektronickou poštou v editovateľnom tvare vo formáte „dgn“, „dxf“ a „pdf“.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.10.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Karol Lokša
karol.loksa@kosice.sk
+421 556419815

Dokumenty