Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.06.2024 15:11

Karta obstarávania #CP 08/2024
Kancelárske potreby_CP 08/2024

Informácie

ID zákazky
52981
Názov predmetu
Kancelárske potreby_CP 08/2024
Číslo spisu
CP 08/2024
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
72 556,00 EUR
Hlavný CPV
30192000-1 - Kancelárske potreby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodania kancelárskych potrieb pre Dopravný podnik Bratislava, a. s.
Predmet zákazky je ďalej bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto výzvy (excel príloha).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.04.2024 16:00:00
Plánované otváranie ponúk
18.04.2024 16:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ing. Lucia Cencerová
cencerova.lucia@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty