Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.05.2024 11:21

Karta zákazky #10631/2023/ODDVO-001
Výkon činnosti stavebného dozoru pre stavbu: „Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen“ (Výzva č. 1)

Informácie

ID zákazky
53474
Názov predmetu
Výkon činnosti stavebného dozoru pre stavbu: „Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen“ (Výzva č. 1)
Kategória DNS
Kategória č. 1 - Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním „Pozemné stavby (pozemné stavby)“
Číslo spisu
10631/2023/ODDVO-001
Číslo z vestníka VO
37963 - MUS Vestník č. 236/2023 - 30.11.2023
Číslo z vestníka EU
00725674-2023, 230/2023 zo dňa 29.11.2023
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
24 425,00 EUR
Hlavný CPV
71315300-2 - Služby stavebného dozoru
Doplňujúci CPV
71520000-9 - Stavebný dozor
71521000-6 - Stavebný dozor na stavenisku
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby, konkrétne ide o vykonávanie činností súvisiacich s výkonom stavebno – technického dozoru pre potreby verejného obstarávateľa ako objednávateľa stavebných prác v zmysle prílohy č. 2 k SP Návrh zmluvy o výkone stavebného dozoru týchto súťažných podkladov pre stavbu s názvom: „Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra Zvolen“.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Minimálne požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom ako aj podrobné vymedzenie predmetu zákazky sú uvedené v jednotlivých prílohách týchto súťažných podkladov.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.03.2024 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.03.2024 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 949014600

Dokumenty