Stav: Zrušená

Serverový čas: 20.05.2024 10:56

Karta obstarávania #07723/2024/ODDVO
„Projektová dokumentácia DÚR/DSP cyklistickej cestičky Zvolen - Sliač - rozšírenie“

Informácie

ID zákazky
53541
Názov predmetu
„Projektová dokumentácia DÚR/DSP cyklistickej cestičky Zvolen - Sliač - rozšírenie“
Číslo spisu
07723/2024/ODDVO
Číslo z vestníka VO
7126 - MSS Vestník č. 44/2024 - 01.03.2024
Číslo z vestníka EU
125080-2024, č. Vestníka 43/2024 zo dňa 29.02.2024
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
56 679,21 EUR
Hlavný CPV
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Doplňujúci CPV
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71318000-0 - Poradenské a konzultačné inžinierske služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, konkrétne ide o vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DÚR/DSP), inžinierska činnosť potrebná pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia a výkon autorského dohľadu pre projekt s názvom „Cyklistická cestička Zvolen – Sliač – rozšírenie“.
Bližšie informácie týkajúce sa opisu predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch, predovšetkým v časti B. Opis predmetu zákazky týchto SP (ďalej aj „SP“) a v prílohách týchto SP.

Z vyššie uvedených dôvodov bude verejný obstarávateľ predmetnú službu riešiť ako jedno dodanie/odovzdanie diela, aby sa vzhľadom na charakter poskytnutia služby, eliminovalo riziko kolízie zhotoviteľov. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nie je možné, resp. vhodné predmet zákazky rozdeliť na jednotlivé časti, pretože jeho prípadným rozdelením na akékoľvek časti by došlo k výraznému sťaženiu, až k zmareniu možnosti úspešného zhotovenia diela.
Na základe vyššie uvedeného, verejný obstarávateľ nepovažuje za vhodné deliť predmet tejto zákazky, keďže je potrebné zabezpečiť komplexné a v mnohých ohľadoch vzájomne neoddeliteľné poskytnutie služby (zhotovenie niekoľko stupňovej projektovej dokumentácie) pre Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica. Okrem iných možných rizík, nerozdelenie predmetu zákazky na časti eliminuje riziko pochybností pri určení zodpovednosti konkrétneho zhotoviteľa pri škodovej udalosti.

Vo výkladovom stanovisku ÚVO č. 2/2018 sa uvádza, že (cit.) „pri konkrétnych prípadoch môžu existovať aj dôvody technického charakteru, ktoré neumožňujú alebo sťažujú rozdelenie zákazky na časti. Existujú rôzne dôvody, ktoré môžu brániť rozdeleniu zákazky.“
Verejný obstarávateľ posúdil všetky vyššie uvedené okolnosti, pričom dospel k záveru, že delenie predmetu zákazky nie je účelné, naopak bolo by výrazne kontraproduktívne, a to najmä z dôvodov, že:

- rozdelenie zákazky na časti by pri poskytovaní služby spôsobovalo časové, personálne, organizačné a právne prekážky, ktoré by sťažovali poskytnutie služby;
- rozdelením zákazky by sa oslabila pozícia verejného obstarávateľa z hľadiska držania záruky a z hľadiska praktickej možnosti vymáhania zodpovednosti u zhotoviteľov.

Z vyššie uvedených dôvodov verejný obstarávateľ ako osoba podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných zhotoviteľov, tak potreba koordinácie zhotoviteľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, konkrétne ide o vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DÚR/DSP), inžinierska činnosť potrebná pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia a výkon autorského dohľadu pre projekt s názvom „Cyklistická cestička Zvolen – Sliač – rozšírenie“ v zmysle časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v prílohách týchto súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.04.2024 11:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
04.04.2024 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Zuzana Šimková
zuzana.simkova@bbsk.sk
+421 940636723

Dokumenty