Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.05.2024 20:26

Karta zákazky #OZ14-DNS kameň-2024-1.polrok-č.2
Nákup kameniva pre OZ Horehronie pre letnú údržbu č.1-2024 pre LS Predajná, časť A - bez dopravy

Táto zákazka je súčasťou DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informácie

ID zákazky
53840
Názov predmetu
Nákup kameniva pre OZ Horehronie pre letnú údržbu č.1-2024 pre LS Predajná, časť A - bez dopravy
Číslo spisu
OZ14-DNS kameň-2024-1.polrok-č.2
Číslo z vestníka VO
12349-MUT, vestník č.71/2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 063-150381
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
9 738,00 EUR
Hlavný CPV
14212000-0 - Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup drveného kameniva bez dopravy určeného na údržbu lesných ciest Organizačnej zložky OZ Horehronie pre LS Predajná . Termín dodania predmetu zákazky je najneskôr do 30.9.2024 odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvného vzťahu v celkovom množstve 1200 ton priebežne podľa potreby objednávateľa nasledovne:
frakcia 0/63 - 300 ton,
frakcia 22/63 resp. 32/63 - 900 ton,

V dokumente "Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk"- ktorý je prílohou č.1 výzvy je potrebné uviesť nasledovné údaje:
- identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, právneho zástupcu, telefón, e-mail)
- cenu celkom za realizáciu predmetu zákazky ( bez DPH, s DPH)
- dopravnú vzdialenosť z výrobne na miesto vykládky kameniva na adresu: Zabečov 184, 976 63 Predajná
- názov lomu - (výrobňu-kameňolom),

Cenu celkom za realizáciu predmetu zákazky stanoví uchádzač v dokumente - "Technická špecifikácia predmetu zákazky", ktorý je prílohou č.1 zmluvy, kde musí vyplniť jednotkovú cenu (za tonu frakcie FCA výrobňa- len kamenivo bez dopravy) v € bez DPH za všetky požadované frakcie, inak bude jeho ponuka vylúčená z vyhodnotenia.
Taktiež uvedie aj:
- názov výrobni -kameňolomu obchodné meno a sídlo uchádzača,
- dopravnú vzdialenosť z výrobne (lomu) na miesto vykládky kameniva na adresu: Zabečov 184, 976 63 Predajná
- identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo, IČO, právneho zástupcu, podpis, pečiatka)

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.03.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
18.03.2024 09:01:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačná zložka OZ Horehronie
Adresa
Hlavná 245/72
Čierny Balog
97652, Slovenská republika
Procesný garant
Martin Bystriansky
martin.bystriansky@lesy.sk
+421 918335511

Dokumenty