Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.05.2024 11:25

Karta DNS #1303/2024/ODDVO
Služby nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy.

Informácie

ID zákazky
54109
Názov predmetu
Služby nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy.
Číslo spisu
1303/2024/ODDVO
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
400 000,00 EUR
Hlavný CPV
60140000-1 - Nepravidelná osobná doprava
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na poskytovanie služieb nepravidelnej a príležitostnej autobusovej dopravy, pričom tento dynamický nákupný systém verejný obstarávateľ nedelí na kategórie.

Predmetom jednotlivých zákaziek bude poskytovanie služieb nepravidelnej autobusovej dopravy pre potreby verejného obstarávateľa. Bude sa jednať najmä o vnútroštátnu, ale aj medzinárodnú prepravu. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Predpokladaná hodnota DNS bola stanovená na 400.000,00- € bez DPH.

Doba zriadenia DNS: od zriadenia DNS do vyčerpania predpokladanej hodnoty alebo do 31.05.2028 podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS. Cieľom zriadenia dynamického nákupného systému je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so ZVO podľa svojich aktuálnych potrieb.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia, bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ bude zadávať konkrétne zákazky v dynamickom nákupnom systéme v rôznom rozsahu.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že pri jednotlivých výzvach v rámci DNS použije elektronickú aukciu.

Poznámka

Verejný obstarávateľ vystupuje v rámci tohto DNS ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ZVO, a to pre nasledovný okruh subjektov:
- Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., IČO: 36 836 567 (a jej strediská),
- ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., IČO: 51 744 422,
- právnické osoby, ktoré sú založené alebo zriadené verejným obstarávateľom na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter a sú úplne alebo z väčšej časti financované verejným obstarávateľom, sú kontrolované verejným obstarávateľom alebo verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov ich riadiacich alebo kontrolných orgánov (napríklad organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa).

Vyššie uvedené subjekty sú pre účely ZVO identifikované ako verejní obstarávatelia podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO.

Vyššie identifikované subjekty (verejní obstarávatelia) môžu v zmysle § 15 ods. 3 písm. c) ZVO zadávať zákazky na základe DNS prevádzkovaného centrálnou obstarávacou organizáciou.

Presná špecifikácia predmetu jednotlivých zákaziek bude uvedená v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky.

V prípade, že konkrétna zákazka bude spolufinancovaná z prostriedkov v rámci fondov Európskej únie, výzva na predkladanie ponúk bude obsahovať aj informácie o podmienkach poskytovateľa finančných prostriedkov.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (§ 60 ods. 3 písm. a) ZVO)
18.04.2024 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Zuzana Šimková
zuzana.simkova@bbsk.sk
+421 940636723

Dokumenty