Stav: Zrušená

Serverový čas: 03.06.2023 15:44

Karta obstarávania #MK/A/2019/22380
Tlač a distribúcia mestských novín

Informácie

ID zákazky
5418
Názov predmetu
Tlač a distribúcia mestských novín
Číslo spisu
MK/A/2019/22380
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
25 000,00 EUR
Hlavný CPV
79824000-6 - Tlačiarenské a distribučné služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Formát mm 297x210
Väzba V1
Váha g 135g (obálka) + 60g vnútro
Náklad ks 90 000
Počet strán 40
Technické vlastnosti Charakteristika
Farebnosť 4+4

Zabezpečenie distribúcie novín v počte 60 000 ks do jednotlivých mestských častí do schránok rodinných domov a bytov v počtoch podľa prílohy. Doručenie 30 000 ks novín na Magistrát mesta Košice.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.11.2019 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.11.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Dokumenty