Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.05.2024 19:56

Karta zákazky #05/2024/OZ Šariš
Služby mechanizačnými prostriedkami rýpadlo nakladač a nákladné auto_výzva č.05/2024_LS Sabinov (Stará Ľubovňa, Plavnica, Kurčín)

Informácie

ID zákazky
54221
Názov predmetu
Služby mechanizačnými prostriedkami rýpadlo nakladač a nákladné auto_výzva č.05/2024_LS Sabinov (Stará Ľubovňa, Plavnica, Kurčín)
Číslo spisu
05/2024/OZ Šariš
Číslo z vestníka VO
Stará Ľubovňa, Plavnica, Kurčín
Číslo z vestníka EU
2023/S 092-282969
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zemné práce rýpadlo nakladačom a NA s vyklápaním nad 12 ton na prepravu materiálu ( rúry, kamenivo)

Predmetom zákazky sú výkopové zemné práce, rozhŕňanie, nakladanie, prekladanie zeminy (príp. sypkých materiálov, kameniva, štrkodrviny), zemná úprava pláne zvážnic a odvozných ciest, čistenie priekop, odrážok, priepustov, zhotovovanie zemných zvážnic rýpadlo -nakladačom. Upozorňujeme na skutočnosť, že ide o práce v lesnom prostredí.
Opravou a údržbou sa rozumie: výkopové práce, rozhŕňanie, nakladanie zeminy (príp. sypkých materiálov, kameniva, štrkodrviny), zemná úprava pláne zvážnic bez rozhŕňania štrku – (úprava koľají po ťažbovo-dopravnej erózii, dopravnej erózii, vodnej erózii a pod.). Údržba výkopovej a násypovej časti telesa cesty, zvážnice a výjazdy do porastov, zakopávanie kolov, rozhŕňanie kameniva, úprava dočasných skládok dreva pri lesných cestách, čistenie pozdĺžnych odvodňovacích objektov (s prehodením alebo nakladaním zeminy), čisteným krajníc, výkopovými prácami pri oprave priečnych odvodňovacích objektov, osadenie odvodňovacích zvodníc s ich rozvezením, čistenie kalových jám a pod.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš, v územnej pôsobnosti LS Sabinov (Stará Ľubovňa, Plavnica, Kurčín)

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.03.2024 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
26.03.2024 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačná zložka OZ Šariš
Adresa
Obrancov mieru 6
Prešov
08001, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Dokumenty