Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.10.2021 18:14

Karta zákazky #MAGS OVO 54303/2019-001
Nákup 152 ks monitorov_nové

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Informácie

ID zákazky
5449
Názov predmetu
Nákup 152 ks monitorov_nové
Číslo spisu
MAGS OVO 54303/2019-001
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
27 977,00 EUR
Hlavný CPV
30231300-0 - Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie 152 ks LCD monitorov.
Technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Výzva č. 3 „Nákup 152 ks monitorov“ sa zadáva v rámci DNS „IT HW a podpora“, vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava v Úradnom vestník EÚ pod značkou 2019/S 151-371831 zo dňa 7.8.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania zo dňa 8.8.2019 pod značkou 22550 – MUT. DNS „IT HW a podpora“ bolo zriadené 19.9.2019.

Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu na predmet zákazky v trvaní 36 mesiacov odo dňa dodania predmetu zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.11.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.11.2019 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk
+421 259356521

Dokumenty