Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.05.2024 10:48

Karta DNS #09886/2024/ODDVO
Inžinierske a projekčné služby so zameraním na pozemné stavby

Informácie

ID zákazky
55000
Názov predmetu
Inžinierske a projekčné služby so zameraním na pozemné stavby
Číslo spisu
09886/2024/ODDVO
Číslo z vestníka VO
10060 - MUS
Číslo z vestníka EU
207205-2024
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
4 320 000,00 EUR
Hlavný CPV
71000000-8 - Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
Doplňujúci CPV
71300000-1 - Inžinierske služby
71500000-3 - Služby týkajúce sa výstavby
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém, ktorý bude slúžiť na zadávanie jednotlivých zákaziek na poskytnutie služieb súvisiacich s vypracovaním rôznych stupňov projektových dokumentácií, ktoré budú slúžiť ako podklady pre verejné obstarávanie na výstavbu/rekonštrukciu pozemných stavieb.

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tohto DNS bude vypracovanie dokumentácie na výstavbu alebo rekonštrukciu pozemných stavieb v jednom z nasledujúcich stupňov Architektonická štúdia, Dokumentácia na územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie, Dokumentácia na realizáciu stavby.

Predmetom týchto zákaziek môže byť aj
- inžinierska činnosť, t.j. zabezpečenie komplexných služieb v rozsahu platnej legislatívy, vrátane zabezpečenia zapracovania stanovísk dotknutých orgánov do dokumentácie, dohodnutie riešení a postupov s objednávateľom stavby, dodávateľom stavby a dotknutými orgánmi štátnej správ a samosprávy, zabezpečenie ostatných vstupov potrebných pre spracovanie dokumentácie, prípadne vybavenie právoplatného stavebného povolenia spolu s vyjadreniami všetkých dotknutých orgánov a zapracovaním podnetov do dokumentácie, ktoré boli deklarované v jednotlivých stanoviskách.
- autorský dohľad, t.j. zabezpečenie dohľadu pri dodržiavaní projektu v priebehu jeho realizácie zúčastňovaním sa na kontrolných dňoch, vyjadrovaním sa k požiadavkám na zmenu materiálového a technického riešenia, kontrolovaním dodržiavania podmienok stanovených v dokumentácii k stavbe, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách a podobne.
Rozsah dokumentácie, inžinierskej činnosti a autorského dohľadu bude špecifikovaný v príslušnej zákazke. Informatívne dokumenty tvoria prílohy týchto súťažných podkladov.

Presná špecifikácia predmetu jednotlivých zákaziek ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.

Ďalšie informácie súvisiace s opisom sú uvedené v súťažných podkladoch.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
09.05.2024 09:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Procesný garant
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601

Dokumenty