Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.01.2022 09:09

Karta obstarávania #2019/319
Interiérové vybavenie

Informácie

ID zákazky
5516
Názov predmetu
Interiérové vybavenie
Číslo spisu
2019/319
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
39000000-2 - Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky
Doplňujúci CPV
39100000-3 - Nábytok
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom je nákup a dodanie tovaru Interiérového vybavenia Ambulancie zdravotníckeho úseku organizácie a Zariadenia núdzového bývania podľa špecifikácie (položkovitého rozpočtu bez cien), ktorý je súčasťou tejto Výzvy. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude pomer ceny a kvality v EUR s DPH.
V cenovej ponuke musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Cenová ponuka za celý predmet zákazky v členení cena bez DPH, DPH a cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke. Cena musí zahŕňať všetky požiadavky a okolnosti uvedené v tejto výzve a musí byť stanovená ako cena pevná a to vrátane montáže , dopravných nákladov a akýchkoľvek iných manipulačných nákladov na jednotlivé miesta dodania. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a vyjadrená v eurách, maximálne na 2 desatinné miesta.
Uchádzači spracujú cenu za dodanie tovaru na celý predmet zákazky. Nemajú možnosť predložiť cenovú ponuku na niektorú z jej častí. Nepovoľuje sa predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.
Uchádzač musí mať oprávnenie na dodanie a realizovanie predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.11.2019 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
22.11.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Psychosociálne centrum
Adresa
Löfflerova 2
Košice - mestská časť
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Madárová
zuzana.madarova@pscentrum.sk
+421 948352439

Dokumenty