Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.07.2024 22:22

Karta DNS #79125/2024
Monitory

Informácie

ID zákazky
55167
Názov predmetu
Monitory
Číslo spisu
79125/2024
Číslo z vestníka VO
10659 - MUT, 77/2024
Číslo z vestníka EU
230036-2024, S77/2024
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
640 000,00 EUR
Hlavný CPV
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup tovaru, ktorým sú monitory.

Predmetom jednotlivých výziev budú výlučne tovary uvedené v týchto súťažných podkladoch predmetného DNS vrátane príslušenstva.

BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZIEK V DNS.
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci tohto DNS bude dodanie nového tovaru, a to konkrétne nových monitorov, ktoré budú primárne slúžiť na zabezpečenie úkonov v rámci výkonu práce jednotlivých zamestnancov verejného obstarávateľa a ďalších činností s tým spojených.

Konkrétny rozsah predmetu jednotlivých čiastkových zákaziek, ako aj ich podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
20.05.2024 09:30:00
Plánované otváranie žiadostí
20.05.2024 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
05.06.2028 00:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Adresa
Lazovná 5952/63
Banská Bystrica
97401, Slovenská republika
Procesný garant
Katarina Jombikova
katarina.jombikova@financnasprava.sk
+421 908054111

Dokumenty